Kancelaria świadczy usługi z zakresu m.in.:

Prawa rodzinnego, w szczególności sprawy dotyczące:

 • rozwodu i separacji,
 • podziału majątku małżonków,
 • uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 • zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa,
 • władzy rodzicielskiej,
 • alimentów na rzecz dzieci i małżonka,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • spraw nieletnich.

Prawa karnego, w szczególności sprawy dotyczące:

 • obrony na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowania klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
 • systemu dozoru elektronicznego,
 • postępowania o ułaskawienie,
 • sporządzania aktów oskarżenia i reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • postępowania karno-skarbowego,
 • postępowania o wykroczenia.

Prawa spadkowego, w szczególności sprawy dotyczące:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zapisu i zachowku,
 • testamentów.

Prawa cywilnego, w szczególności sprawy dotyczące:

 • sporządzania umów, opinii prawnych, pozwów, apelacji, skarg, zażaleń i innych pism procesowych,
 • dochodzenia wierzytelności,
 • dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia (m.in. za: wypadki komunikacyjne, inne zdarzenia losowe, wypadki przy pracy),
 • ochrony dóbr osobistych,
 • zasiedzenia,
 • eksmisji,
 • służebności,
 • zniesienia współwłasności,
 • ochrony praw konsumenta,
 • prawa lokalowego,
 • praw i obowiązków stron stosunków umownych (sprzedaż, najem, zlecenia),
 • kwestii związanych z utratą lub zniszczeniem mienia.

Postępowania egzekucyjnego, w szczególności sprawy dotyczące:

 • egzekwowania należności pieniężnych i niepieniężnych,
 • wezwań do zapłaty,
 • skarg na czynności komornika ,
 • powództw przeciwegzekucyjnych,
 • wniosków o wyłączenie spod egzekucji,
 • zawierania pozasądowych ugód.

Prawa handlowego i prawa spółek handlowych, w szczególności sprawy dotyczące:

 • kompleksowej obsługi i doradztwa podmiotom gospodarczym,
 • tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek,
 • rejestracji spółek,
 • prowadzenia negocjacji,
 • postępowania ugodowego,
 • przygotowywania i opiniowania wszelkich umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawa pracy, w szczególności sprawy dotyczące:

 • reprezentowania pracowników w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowania pracodawców w postępowaniu sądowym,
 • sporządzania opinii, umów oraz innych aktów z zakresu prawa pracy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Prawo administracyjne, w szczególności sprawy dotyczące:

 • reprezentowania podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądownictwem administracyjnym,
 • sporządzania pism i skarg związanych z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.